ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ügyfelünk!

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú 2018. május 25-én hatályba lépő általános adatvédelmi rendeletével (GDPR) kapcsolatban az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni.

Társaságunk a GDPR rendelettel összhangban különös figyelmet fordít az adatkezelés során a természetes személyek személyes adataik védelmére, a kapcsolódó alapelvek és szabályok betartására, továbbá tiszteletben tartja a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatának kezelését jelenleg a GDPR rendelet hatálybalépését megelőzően adott hozzájárulása alapján végezzük, amely a GDPR rendeletben foglaltak szerinti hozzájárulásnak tekinthető.

Tájékoztatjuk, hogy az alábbi e-mail címen –  adatkezeles@premium-design.hu – a  hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonást követően Társaságunk Önnek a továbbiakban nem fog a Társaság áruival, szolgáltatásaival kapcsolatos hírlevelet és egyéb tájékoztatót küldeni, valamint törli a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatait.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

Adatkezelő elnevezése:

Premium Design Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 9024. Győr, Eörsy Péter u. 25/d

Iroda: 9023 Győr, Mészáros L. u. 5.

Telefonszám: 06 30 396 2896
E-mail: info@premium-design.hu

Adószám:                                 14461587-2-08

Cégjegyzékszám:                      08-09-016913

Adatkezelő képviselője, elérhetősége: Kelemen András ügyvezető, e-mail: info@premium-design.hu

  1. Az adatkezelés jogalapja:
    Az Ön által az adatkezelő részére önkéntesen átadott/megadott személyes adatainak kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapuló adatszolgáltatásán alapul.2. Az adatkezelés célja és időtartama:
    Kifejezett hozzájárulása alapján az adatkezelő az adatait az Ön által kért árajánlatok, szolgáltatások, műszaki információk, rendezvény meghívók, akciók küldése céljából kezeli, hozzájárulása visszavonásáig.A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az adatkezelő kizárólag a fent meghatározott célok érdekében, bizalmasan kezeli, harmadik személyek részére adattovábbítás, adatközlés nem történik, továbbá az adatkezelő a fenti céltól eltérő célból további adatkezelést nem végez.Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hozzájárulását a GDPR rendelet hatálybalépését megelőzően a rendeletben foglalt feltételekkel összhangban adta meg, nem kell ismételten az engedélyét kérni ahhoz, hogy az adatkezelő a GDPR rendelet alkalmazási időpontját követően is folytathassa az adatkezelést

    3. Az Ön, mint érintett jogai:
    Az adatkezelő az Ön kérésére minden esetben díjmentesen tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatainak kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, illetve törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Jogosult továbbá arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná.Tájékoztatjuk továbbá, hogy a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bírósághoz fordulás menetét az Info törvény 22. §-a határozza meg.Bővebb információt adatkezelési szabályzatunkban és adatvédelmi nyilatkozatunkban talál az alábbi oldalakon:

Üdvözlettel: Premium Design Kft.